Zmeny v uchovávaní osobných údajov užívateľov

  • Internet
  • Motorola Dealer
  • Web Hosting

Novela č. 654/2007 Z.z. zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách priniesla zmeny v uchovávaní osobných údajov užívateľa a ich poskytovaním orgánom štátnej správy SR a iným orgánom na to oprávneným. V zmysle § 59a uvedeného zákona je spoločnosť ICS systems s.r.o.:

"povinná na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas 6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a 12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie".

V súvislosti s uvedeným je Užívateľ plne zodpovedný za spáchanú škodu a akúkoľvek protiprávnu činnosť, ktorú prostredníctvom služieb poskytovaných mu spoločnosťou ICS Systems s.r.o., alebo v súvislosti s nimi koná. Užívateľ plne zodpovedá i za to, ak vyššie uvedené skutočnosti konajú jemu Blízke osoby (§ 116 - 117 Občianskeho zákonníka) alebo akékoľvek iné tretie osoby, ktoré na užívanie služieb oprávnil, alebo im takéto užívanie umožnil, a to aj v prípade, ak má napr. vytvorenú vnútornú sieť. A teda táto zodpovednosť sa nijako nevzťahuje na spoločnosť ICS Systems s.r.o.

Uvedená novela nadobúda účinnosť a teda uvedené je záväzné od 1. apríla 2008.


Info zóna

Optické pripojenie vo Vašej lokalite

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti optického pripojenia aj vo Vašej lokalite. Stačí, ak vyplníte Informačný formulár, prostredníctvom ktorého Vás budeme registrovať ako záujemcu o pripojenie do optickej siete. Viac »

Staršie informácie