Všeobecné podmienky užívania služby Prenesené dáta

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Všeobecné podmienky užívania služby Prenesené dáta (ďalej tiež „služba“) upravujú pravidlá medzi užívateľom služby (ďalej tiež „užívateľ“) a prevádzkovateľom služby.
  2. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť ICS Systems s.r.o., so sídlom Mýtna 558/10, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 306 452, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15163/R (ďalej tiež „prevádzkovateľ“).
  3. Obsahom týchto pravidiel sú najmä práva a povinnosti užívateľa a prevádzkovateľa. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať danú službu poskytovanú prevádzkovateľom.
 2. Registrácia užívateľa a zrušenie registrácie
  1. Registráciou získa užívateľ prístup k službe Prenesené dáta; zrušením registrácie užívateľ tento prístup stráca.
  2. Užívateľ musí pri registrácii pravdivo vyplniť registračný formulár. Užívateľ svojou registráciou dáva súhlas so skutočnosťou, že si tieto Všeobecné podmienky užívania služby Prenesené dáta (ďalej tiež „podmienky“) prečítal, a že sa nimi pri užívaní služby bude riadiť a budú pre neho záväzné.
  3. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade akejkoľvek zmeny údajov, ktoré v registračnom formulári uviedol, tieto zmenené údaje okamžite opraviť, a to v lehote najviac 10 kalendárnych dní od okamihu, kedy takáto zmena nastala.
  4. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o zrušenie jeho registrácie a prevádzkovateľ sa zaväzuje jeho jasnej a zrozumiteľnej žiadosti o zrušenie registrácie vyhovieť v dostatočne primeranej lehote.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie služby bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
  6. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje tieto podmienky, prípadne porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Ochrana osobných údajov užívateľa
  1. Užívateľ súhlasí so spracúvaním a sprístupnením svojich osobných údajov uvedených pri registrácii podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a noviel, a to za účelom zriadenia, vedenia a spravovania služby podľa týchto podmienok.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje užívateľa žiadnej tretej strane.
  3. V súvislosti s predchádzajúcim bodom, za súkromné údaje užívateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú súkromné údaje vymedzené súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za súkromný údaj sa však nepovažujú časy prístupov (Logy) užívateľa a IP adresa jeho počítača.
  4. Prevádzkovateľ je však oprávnený poskytnúť všetky potrebné údaje užívateľa, a to aj údaje súkromné, orgánom SR na to oprávneným v prípade, ak je daný užívateľ podozrivý zo spáchania trestnej činnosti alebo s porušovania platných právnych predpisov SR.
 4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa
  1. Užívateľ súhlasí s tým, že bude používať službu v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, a teda berie na vedomie, že pri užívaní služby sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a /alebo/ so všeobecnou morálkou.
  2. Registráciou dáva užívateľ súhlas k zasielaniu reklamných, príp. iných propagačných materiálov či akýchkoľvek iných komerčných ako aj nekomerčných materiálov prevádzkovateľa, ako aj jeho obchodných partnerov prostredníctvom svojho prístupu k službe.
  3. Užívateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom služby nebude prenášať žiadny materiál, ktorého prenášanie alebo zverejnenie by naplnilo skutkovú podstatu akéhokoľvek trestného činu v súvislosti so zákonom č. 300/2005 v znení neskorších zmien a noviel (ďalej tiež „Trestný zákon“) alebo by inak porušoval platný právny poriadok Slovenskej republiky. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na právne predpisy tej krajiny, v ktorej užívateľ službu používa.
  4. Užívateľ sa zaväzuje, že bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa nebude duplikovať, kopírovať, reprodukovať, predávať ani zneužívať na ľubovolné komerčné účely žiadnu časť služby.
  5. Užívateľ nemá za jeho prípadné príspevky v rámci užívania služby nárok na žiadnu autorskú odmenu.
  6. Užívateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa k užívaniu služby ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďalších užívateľov alebo iné osoby. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že už len takýto pokus môže byť považovaný za trestný čin.
  7. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nesmie pri užívaní služby akýmkoľvek spôsobom propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby s upozornením užívateľa alebo bez takého upozornenia, kedykoľvek a bez akéhokoľvek záväzku voči užívateľovi.
  9. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť poskytnúť službu komukoľvek a kedykoľvek, bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu.
  10. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službou žiadne iné povinnosti s výnimkou povinností uvedených v týchto podmienkach.
  11. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služby na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť službu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. V dôsledku zrušenia registrácie stráca užívateľ prístup k službe Prenesené dáta.
  12. Prevádzkovateľ má právo, a teda užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže pre vlastné účely využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby a zaradiť ich do svojej databázy užívateľov služby. Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže využiť štatistické informácie, ktoré užívateľ zadal pri registrácii s tým, že tieto štatistické informácie môžu byť poskytnuté tretím osobám bez uvedenia osobných údajov užívateľa.
  13. Prevádzkovateľ má právo zasielať prostredníctvom služby užívateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích osôb.
 5. Zodpovednosť pri užívaní služby
  1. Užívateľ je zodpovedný za vlastné použitie služby; taktiež bude zodpovedný za zachovanie svojho hesla v utajení, ak užívanie služby bude podmienené zadaním hesla užívateľa.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi službu v stave, v akom sa nachádza, t.j. so všetkými prípadnými vadami. Užívateľ súhlasí, že prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívateľovi z dôvodov nefunkčnosti, alebo úplnej či čiastočnej nedostupnosti služieb, či siete Internet, tiež v prípade nedostupnosti webovej stránky. Prevádzkovateľ rovnako nepreberá záruku za dostupnosť, včasnosť, bezpečnosť alebo spoľahlivosť za stratu dát prenášaných prostredníctvom siete Internet a nepreberá záruku za obsah dát užívateľa.
  3. Prevádzkovateľ teda neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služby.
  4. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za využívanie služby sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude užívať službu v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prístupu užívateľa ako aj za zneužitie samotnej služby používanej užívateľom. Užívateľ sa zaväzuje neodkladne informovať prevádzkovateľa o akomkoľvek zneužití, alebo podozrení zo zneužitia svojho prístupu k službe resp. zo zneužitia samotnej služby používanej užívatľom.
  6. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto podmienkach a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 6. Osobitné ustanovenia
  1. Pri prípadných platených službách poskytovaných prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom použijú ustanovenia týchto podmienok primerane.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia meniť túto službu ako aj jej podmienky. Zmena podmienok užívania služby je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom jej akéhokoľvek zverejnenia. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami týchto podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie týchto podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v užívaní služby po vykonaní prípadných zmien podmienok prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.
 7. Záverečné ustanovenia
  Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2008.